چند روز قبل دولت یازدهمِ جمهوری اسلامی با آرمان های بنیانگذار انقلاب اسلامی تجدید عهد کرد.یک سوال:
دولتهای جمهوری اسلامی؛ دقیقا با کدامین آرمان های امام، تجدید عهد و اعلام وفاداری می کنند؟ 
دولت ها یکی پس از دیگری و سال به سال انباشت تضاد شان با آرمان های بنیانگذار انقلاب اسلامی بیشتر می شود. انبوهی از تضاد های ریز و درشت ومبنایی که از فضای پارادوکسیکالِ مکانِ تجدید عهد، [یعنی بارگاه جدید و اشرافی امام کوخ نشینان و رهبر انقلابِ مستضعفین و پابرهنگان تاریخ،] آغاز می شود و تا سیاست های غربگرای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی امتداد می یابد.
ماهی نیست که چالشی ایجاد نشود که ریشه و مبنای آن عقلانیتِ وفادار به "جهان بینی مدرن و مرعوب" تمدنپررنگ و لعاب غرب و نسخه های تجویزی جهان سومی آن برای هضم این انقلاب نوپا در اقتصاد و فرهنگ تک قطبی جهان نباشد. "حقوق های میلیونی" و قراردادهای جدید نفتی و بازگشت به قبلِ ملی شدن نفت و سیاست خارجی سازش و تعامل و قراردادهای ترکمنچای وگلستان پس از انقلاب منتج از آن. سیاست های اقتصادی و بانکداری به غلیظترین و لیبرال ترین حالت موجود جهان (بطوری که رکورد تعداد شعب بانکی جهان را شکسته است) و لوایح مغایر با قانون اساسی و خصوصی سازی گسترده آموزش و پرورش و بی توجهی به اقشار کم درامد و مستضعف و....
برای هر وزیرِ ایستاده جهت تجدید میثاق؛ می توان یک سیاست کلانِ واضح و در تضاد با آرمان های انقلاب و بنیانگذار آن نام برد و به طرز جالبی هیأتی متشکل از تحصیل کردگان انگلیس و اسکاتلند و امریکا با اتاق های فکری و تئورسین های سریع القلم که در عکس نیستند ولی سایه انداخته اند.
اکنون که به گفته رهبر انقلاب خطر تحریف اندیشه، منش، راه و آرمان امام، جامعه را تهدید می کند و اگر این تحریف که کلیدش نیز زده شده است را در کنار انحراف درونی علوم وابسته و ترجمه ای دانشگاه ها بگذاریم؛ نتیجه، پایان تلخ انقلاب خواهد بود.
پس دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود. دانشگاه کارخانه آدم سازی است.و امروز رسالت و افق دانشگاه کارخانه تربیت و ساخت دولت اسلامی است.