سرآغاز قرارگیری و ریل گذاری اقتصاد کشور سمت #اقتصاد #نئولیبرال ی بسته اقتصادی موسوم به سیاستهای #تعدیل_اقتصادی بود که در دوران #دولت_سازندگی و مدیریت تکنوکراتهای حزب #کارگزاران_سازندگی اجرا شد.

نسخه ترجمه و آماده بود.از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اخذ شده بود. در اقبال وام سی میلیارد دلاری جهت واردات. سیاستهای تعدیل محرمانه آغاز شد. در سکوت خبری.آن هم در اواخر دهه شصت که رسانه های محدود به چند روزنامه و چند پخش خبری صدا و سیما بود.شاید بتوان تریبون و رسانه خبرساز و اصلی دولت را نماز جمعه تهران به امامت ربیس دولت وقت قلمداد کرد.

امروز که دوران به بار نشستن این سیاستهای استمرار داده شده توسط تمامی دولتها[علی رغم اختلاف سیاسی] است و معضل #اشتغال و #بیکاری و #رکود که نتیجه منطقی و قابل پیش بینی این ریل گزاری اقتصادی است از سیاستهای تعدیل فرهنگی هم رونمایی شد.#سند ۲۰۳۰ را میتوان نسخه آماده قرار گیری ریل های #فرهنگی و تربیتی کشور بسمت #لیبرالیسم فرهنگی قلمداد کرد.برنامه ای برای جایگزینی حقوقی و قانونی حقوق بشرغربی بجای فرهنگ اسلامی ایرانی.

نسخه آماده از یونسکو اخذ شده. این بار هم در دوران قدرت کارگزاران سازندگی و مدیریت مدیران #تکنوکرات غربگرا . اینبار هم در سکوت خبری و حتی دور زدن نهاد نظارتی و قانونی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی.

جریان لیبرالیسم ایرانی پس از اقتصاد بدنبال لیبرالیزه کردن فرهنگ است.به صورت نظام مند و طبق برنامه و توسط گسترده ترین نهاد دولتی متولی آموزش و پرورش جامعه.

لایه سیاسی جریان روشنفکری#سکولار#مدرن توسط حزب در قدرت خود تغییر جامعه را از قاعده هرم و بصورت تغییرات تربیتی و فرهنگی و عمیق و ریشه ای در دستور قرار داده است تا ثمرات تغییرات فرهنگی مدنظر خود را طی نسل های آتی درو کند.

اینکه اقتصاد و#فرهنگ کشور توسط نهادهای امریکایی و باصطلاح جهانی مانند بانک جهانی و یونسکو و با اینگونه نسخه های آماده مدریت و ریل گزاری و جهت دهی شود نمونه واضحی از '#استعمارفرانو" است که "خوداستعماری" توسط بومی های غربگرا طی روند جهانی شدن و هضم در نظام سلطه جهانی هم میتوان نامید.

دولت توضیح داده که در صورت تعارض با فرهنگ و دین جامعه اجرا نمی کند. آصفی سخنگوی سابق دولت اصلاحطلبان میگوید خانواده ها به شنیده ها اکتفا نکنند و از کودکان از محتوای کلاس هایشان سوال کنند!

همچنین تعارض با دین و آیین قابل تفسیر است و تجربه تلخ بی تفاوتی به اعتراض و فتوا مراجع درباره نظام#بانکداری_ربوی دولت گویا این تفاوت در برداشت و تفسیر است.