#اقتصاد امروز مسئله اول کشور است.بیکاری و واردات و تضعیف #تولید_اشتغال داخلی به رکوردهای تاریخی رسیده است. کشور از زمان دولت موسوم به #سازندگی اقتصاد نئولیبرالی را توسط تکنوکراتهای حزب دولت ساخته #کارگزاران_سازندگی در کشور اجرا کردند.سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی در دهه هشتاد میلادی[ده شصت شمسی]به اقتصاد غالب جهان تبدیل شد. ورود این سیاستها در ایران با نام سیاستهای تعدیل اقتصادی در سکوت آغاز شد.از آن زمان تاکنون این سیاستها از نارسی به بلوغ رسیده اند.
 • این کتاب بینظیر که توسط استادی بنام در اقتصاد جهان نگاشته شده ردیه مستند و محکم بر این سیاستهاست.
  در واقع پرده برداری از کلاه بزرگی است که کشورهای ثروتمند بر سر کشورهای در حال#توسعه با تجویز سیاستهای #نئولیبرال ی گذاشته اند.
  سیاستهایی که در تریبونهای رسمی کشور سالهاست هر سال غلیظتر شنیده میشود و#دولت #تدبیر_وامیدصریح ترین شکل ممکن و با افتخار فریاد زده میشد[البته صراحت از نفاق و التقاط بهتر است ولی هر دو نیاز به مبارزه دارد و فاقد صلاحیت سکانداری در گفتمان انقلاب اسلامی]:دولت حداقلی.عدم دخالت دولت در اقتصاد و بازار. واردات و رقابتی کردن بازار. آزادسازی قیمت ها. حذف #یارانه ها.افزایش سرمایه گذاری خارجی. کاهش تعرفه ها. ورود و شراکت های خارجی و چندملیتی و پیوستن به اقتصاد جهانی...
  در واقع هر آنچه که امروز در جهان و ایران بنام نسخه های جهانی توسعه معرفی میشود و جریان توسعه گرای غربگرا آن را ترویج و اجرا میکند و در دانشگاه ها تدریس میشود عکس آن واقعیت تاریخی است که کشورهای ثروتمند امروز طی قرنها و دهه ها به آن عمل کردند.مسله ای شگفت انگیز و سخت باور ولی واقعی!

  این کتاب از محدود نقدهای جدی به نسخه ها و روند توسعه تجویزی #تکنوکرات های وطنی و انبوهی از اساتید #دانشگاه و مدیران و وزیران و دولتهایی که#انقلاب را پایان یافته میدانند و دل در گرو تمدن مدرن غربی دارند.
  مقدمه ناشر:
  این کتاب برنده جوایز «گونار میدال» در سال 2003 و «لئونتیف برای پیشبرد مرزهای تفکر اقتصادی» در سال 2005 شده است. «این کتاب در مقابل کتاب «جهان مسطح است» توماس فریدمن و آثار مشابه اقتصاددانان#نولیبرال نوشته شده که توصیه ها و نسخه های پیشنهادی شان به کشورهای در حال توسعه در اغلب موارد به فاجعه انجامیده است. 
  آنان تاکید دارند که فقط با سرمایه داری بی مهار و تجارت جهانی کاملا آزاد کشورهای توسعه یافته می توانند از تنگدستی رهایی یابند. این کتاب خلاف آن را می گوید.» هاجون چنگ، در مقام نویسنده در این کتاب نمونه های متعددی از کشورهای صنعتی بزرگ جهان امروز.
 • هاجون چنگ، در مقام نویسنده در این کتاب نمونه های متعددی از کشورهای صنعتی بزرگ جهان امروز یا صنایع موفق و غول آسای امریکایی، ژاپنی و اروپایی را مثال می آورد که همگی در گذشته های دور و نزدیک، سیاست ها و روش هایی را برای دستیابی به رشد و توسعه اتخاذ کرده اند که هیچ یک باب میل نئولیبرال های امروزی نبود ه اند. 
 • نویسنده در نه فصل کتاب خود می کوشد تاریخچه واقعی سرمایه داری و جهانی سازی را روایت کند و با حمله به باورهای نادرست درباره توسعه، مطالب جدیدی را به مخاطب ارایه دهد.