#مرگ کسب و کار من است. 
۱. اوایل قرن بیستم از دل لیبرالیسم فاشیسم ظهور کرد و در خاک مهد فلاسفه بنیانگذار #تفکر_مدرن یعنی #هگلو تفکر پستمدرن یعنی #نیچه شروع به نابودی سایر نژادهای اروپایی برای به نهایت رساندن تکامل روح و انسان هگلی کرد. حجم میلیونی کشتار انسانی انچنان وحشتناک بود که نظم نوینی برجلوگیری از نابودی و خودکشی بشر(دارای بمب اتم) برپا شد و #لیبرالیسم به بازسازی خود برای جلوگیری از نابودی خود و خاک خود یعنی اروپا کرد لذا مشکلات و ناهنجاری های جهان سرمایه داری را به #جهان_سوم منتقل کرد.زحمت این انتقال هم به دوش شرکت های چندملیتی افتاد که کارگران ارزان سآسیا و #آفریقا را به خدمت بگیرند.

۲. در آخرین نسخه نظم نوین جهان مدرن یعنی نئولیبرالیسم دیگر منطق #جهان_داروینی کاملا مسلط است.
گنده ترین و وحشی ترین که باشی توان هر ظلم و جنایت بدون پاسخگویی را داری.حیوانهای میان چثه ها میتوانند حق توحش بپردازند و در جنگل خودساخته جنایت کنند و کوچک چثه ها خوراک و منبع انرژی این زنجیره غذایی هستند. 
۳.#نظم_نوین غربی در ابتدای قرن بیست و یکم مولود جدید تفکر مدرن بجای #فاشیسم ولی باهم رنگ و بو بنام داعش را بدنیا آورد که عهده دار حفظ تمامیت تمدن#غرب #مدرن و رونق به سرمایه داری نئولیبرال است. 
۴.جهان سرمایه داری #نئولیبرال مرگ کسب و کار اش است.فروش اسلحه و نابودی مسلمانان و شیعیان و شاید روزی ایران که مدعی براندازی نظم نوین غربی است برای#امریکا و #اروپا بسیار پرسود است.سود و لذتی که غایت زندگی مدرن است.
۵.#ترامپ ( این نئولیبرالیسم مجسم و ناطق) و#سازمان_ملل و رییس آن و #رسانه های غرب و سازمان حامی حقوق بشر همه و همه کشتار کودکان مسلمان را بایکوت کردند و بمانند حیوانات بلکه پست تر دیدند و سکوت کردند.
سکوتی نشان از رضایت.گویی شیطان مجسم اند که از خونریزی ها و جنایتهای بشرنوین نه ناراحت که دلشاد هم هستند.

۶. در ایران و جریان #روشنفکری تطهیر کننده تمدن#غرب و دعوت کننده به اتصال و هضم در نظم نوین جهانی و #تکنوکرات ها عامل توسعه #مدرنیته و جریان اجتماعی حامی آنها در کشور برای دیدن آینده در انتظار و نتایج این اتصال و هضم شدن و پایان دادن به#انقلاب_اسلامی میتوانند به این تصاویر رجوع کنند.
#الفوعه#الکفریا