هم اکنون شاهد دوران تلاقی#لیبرالیسم_ایرانی و #کاپیتالیسم_ایرانی هستیم.از نظر راهبردی لیبرالیسم مهمتر و موثر تر از سرمایه داری است.در واقع جاده صاف کن ورود#کاپیتالیسم است.ولی در ایران بعد از انقلاب #توسعه ابتدا با کاپیتالیسم شروع شد و و بخشی از نتایج ادوار مختلف انتخابات تبعات این ورود بود:

🔹پایان#جنگ_تحمیلی همزمان با رخدادی بزرگ بود:شوروی فروپاشید و#کمونیسم به موزه رفت و لیبرالیسم مدعی پایان تاریخ شد و نهادهای متولی لیبرالیزه کردن کشورهای جهان سوم توسط فرایند #توسعه تاسیس شد:بانک جهانی ،صندوق بین المللی پول و... بسته آماده ای را با عنوان سیاستهای تعدیل به این کشورها در ازای وام ارایه میکرند.

🔹توسعه اقتصادی به شیوه سرمایه داری وابسته و برون نگر[#سیاستهای_تعدیل_اقتصادی ]در دولت #تکنوکرات سازندگی محرمانه اخذ واجرا شد و پس از هشت سال باتبعات منفی اجتماعی و اقتصادی بی سابقه تاحدودی متوقف شد در حالی که #آزادی و#عدالت به حاشیه رفته بود.

🔹دولت جدید اصلاحات با شعار آزادی، توسعه سیاسی را بر اساس آرا#کارل_پوپر و مهندسی اجتماعی در دستور کار قرار دادو مشهورات لیبرال دموکراسی را ترویج کرد.توسعه اقتصادی بهمان شیوه سرمایه داری ادامه یافت.در#دولت اعتدال هر دو بستر تلفیق شد و هر دو در جامعه با طبقه متوسط درحال بسط یافتن است.

🔹چه لیبرالیسم بعنوان ایدئولوژی سیاسی و چه کاپیتالیسم به عنوان ایدئولوژی اقتصادی در تضاد با گفتمان#انقلاب_اسلامی و ارزش های آن است.ارزش محوری به حاشیه رفته#عدالت بود.
سیاستهای#نئولیبرال بانک جهانی موسوم به تعدیل اقتصادی در#دولت_سازندگی موجب شکاف طبقاتی و فشار له کنده بر طبقات متوسط به پایین شد.دو سال پایانی هاشمی بمانند دو سال پایانی#احمدی_نژاد، تورم تا رکورد بی سابقه پنجاه درصد و نرخ دلار بشدت بالا رفت در نتیجه مردم بشدت عطش تغییر این سیاستها را داشتند و باعث رای بالا به منادی تغییر یعنی#خاتمی علی رغم گمنامی نسبی در مقابل سایرین[که فقط سابقه وزارت ارشاد و کتابخانه ملی را داشت].

🔹رای نه به#هاشمی و سیاستهای اقتصادی اش و عطش به دو ارزش فراموش شده ،در دو دوره انتخابات فرد نسبتا گمنانی را به پیروزی رساند:خاتمی و احمدی نژاد.آزادی شعار خاتمی و عدالت شعار احمدی نژاد.

🔹احمدی نژاد پس از خاتمی بدلیل ادامه توسعه اقتصادی مدل هاشمی و سیاست زدگی شدید دولت و وقایع سیاسی مکرر با شعار فراموش شده و حاشیه رفته یعنی عدالت و رسیدگی به معشیت مردم وارد و پیروز شد.
افراط در دوران سازندگی و اصلاحات در پیاده سازی اقتصادی سرمایه داری و فشار بر معشیت مردم و امساک در کمک به مردم مستضعف، سیاستهای تفریطی احمدی نژاد را در غالب یارانه مستقیم به همه دهک ها و خانه سازی گسترده و... را منجر شد[با این وجود دهک های پایین متنفع شدند و gdp و شکاف درامدی کاهش پیدا کرد].

🔹بانکداری معیوب ، خام فروشی و اقتصاد وابسته و تک محصولی، بخش خصوصی ضعیف و تاجر و دلال، در نبود نرم افزار آماده وخلا تئوریک برای برقراری عدالت و فهم مساوات به جای عدالت منجر به استفاده و ادامه سیاستهای اقتصاد لیبرال سرمایه داری شد.

🔹هدف و شعار عدالت بود ولی برنامه و نسخه اجرای آن عاریتی و ترجمه و التقاطی بود و پرواضح است که تخریب ارزش ها و سلب اعتماد از جریان مدعی ارزش مداری چون اصول گرایان در این مدل بیشتر است.

🔹در دو انتخابات اخیر بدلیل فراموشی دوران دولت سازندگی بدلیل بسته بودن فضا و رسانه های محدود[عمدتا روزنامه] برای نسل های جدید ،
تنفس طبقه متوسط مدرن شهری در فضای رسانه و مدیا غربگرا ،
تسلط فرهنگ مصرفی و التذاذی بر جامعه[هفتاد درصد شهرنشین] ،
رشد تصاعدی جمعیت اهل سنت و حمایت از جریان حامی[حداقل هفت میلیون رای] ،
تجربه پیامدهای عدالت توزیعی ناقص و کوتاه مدت دوران احمدی نژاد و قدرت یافتن حلقه متملقین و تبدیل شدن به باند به جای حزب و بسته شدن حلقه قدرتش ،
تشدید تحریم های پس از فتنه و کارشکنی های مافیا و کانون های قدرت ثروت اقتصادی و رانت خوار برای برگشت به قدرت
و عدم فعالیت تئوریک و تخصصی جریان اصولگرا برای رسیدن به نرم افزار مدیریت اقتصادی فرهنگی سیاسی متناسب با ارزش ها و گفتمان انقلاب اسلامی باعث تداوم جریان بسط دهنده جریان غربگرا التقاطی یا همان لیبرال های مسلمان شد.

@yekfanoos : عضویت در کانال