از کلیدی ترین شاخص های#پوپولیسم و عوام فریبی دولت های #توسعه گرا در ایران[#سازندگی. #اصلاحات.#اعتدال] کاربرد و استفاده آنها از کلمه "#مردم" است.دولتهایی که البته خود را ضدپوپولیست میدانند.

🔹سپردن #اقتصاد به مردم از شعارهای اصلی این دولتها است.در کنار شعار دولت کوچک و حداقلی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد و ...که از اصول سیاستهای #نئولیبرالی است. که در #مناظرات صراحتا توسط رییس دولت تکرار میشد.اما در عمل یک شعار پوپولیستی است و کاملا ماهیتی نئولیبرالی دارد.
سکه ای دو رو. دولت در #بازار دخالت نکند و البته اکثریت مردم نیز هم نباید دخالت بکنند فقط اقلیت سرمایه دار جامعه.


🔹در واقع با توجه به #عقلانیت_مدرن لیبرالیستی مسلط بر دولت و عقبه #تکنوکرات دولتهای #توسعه_گرا نام مردم برده میشود و به کام سرمایه دار اجرا میشود.
اصولا مردم یا دموس موردنظر در #دموکراسی در نظام و عقلانیت #لیبرال یعنی طبقه سرمایه داران.

🔹ثروت وزیران #حزب_کارگزاران ، نحوه تقسیم سرمایه در#کشاورزی ،#صنعت و تجارت ، نفوذ و قدرت خودروسازان ، سیمان ، #پتروشیمی بر نظام اقتصاد ، نحوه پرداخت وام های میلیاردی، معوقات بانکی ، فساد ، #حقوق های_نجومی، شرکتهای فامیلی و آقازادگان ثروتمند، دلال و تاجر و طبقه رانتینر و میلیاردر یقه سفید و#بروکرات کنونی ایجاد شده پس از #خصوصی_سازی و اجرا سیاستهای نئولیبرالی توسط اولین دولت توسعه گرا یعنی سازندگی تا کنون خود گویا نحوه تفسیر خصوصی سازی توسط این دولتها است.

🔹عملکرد و تفسیری افراطی و متضاد با #عدالت که باعث عطش عدالت در جامعه و روی کار امدن دولت موسوم به #مهرورزی و با شعار عدالت شد که با سیاستهای تفریطی خود و خلا تئوریک و اجرایی و فهم مساوات به جای عدالت عرصه را مجددا مهیا ورود جریان توسعه گرا کرد.
آخرین مورد عملی آن نیز هزینه دو میلیاردی ورود به #لیست_امید #اصلاح_طلبان بود که توسط دبیرحزب کارگزاران باج گیری میشد و به وضوح لیست با منطق کاپیتالیستی بسته میشد.جریانی که دم از مردم و #جامعه_مدنی میزند دموکراسی عملی را به نحوه لیبرال سرمایه داری اجرا میکند.

🔹این نحوه فهم دموکراسی و تسلط اندیشه لیبرال سرمایه داری بر جریان کارگزاران و اصلاحات[بدلیل عقلانیت روشنفکری و غربگرا مسلط بر آنها] تشکیل حزب های رقیب ، با برنامه و پاسخگو و شفافیت در اقتصاد را علی رغم شعار های شیرین و پوپولیستی آنها به آرمانی دست نیافتنی در ایران تبدیل میکند.

@yekfanoos : عضویت در کانال